»  Consiliul Local

HOTARAREA Nr.32/29.06.2012

de validare a membrilor din Consiliul local Ceanu Mare asa cum au fost alesi in 10 iunie 2012 si recunoscuti de catre formatiunile politice care i-au propus

Art.1 Se valideaza in functia de consilier local ales al Consiliului local al comunei Ceanu Mare,urmatoarele persoane:

1. BASCA IOAN - PDL

2. BAETAN ROMULUS GHEORGHE - PDL

3. BUCUR VASILE - PDL

4. COPREAN FLORIN - PDL

5. CRETA DANUT - PDL ales ca si VIceprimar, al comunei Ceanu Mare

6. MURESAN CRUCITA - PDL

7. CRISAN CORNEL - USL Cluj(PSD+PNL0

8. CRISAN SORIN ADRIAN - USL Cluj(PSD+PNL)

9. CUC ALEXANDRU NICOLAE - USL Cluj(PSD+PNL)

10. OROS GAVRILA - USL Cluj(PSD+PNL)

11.DIOSAN GAVRILA - PP-DD

12. ROTAR VALERIA - PP-DD

13.TOTHEZAN ALEXANDRU - PC

Art.2.Prezenta HCL poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios ad-tiv a Tribunalului Cluj,in termen de 5(cinci)zile de la adoptare,sau in cazul celor absenti de la sedinta,de la comun icare.

Presedinte de Sedinta :cs local BASCA IOAN

ROMÂNIA                                                                                                                                                               JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                                       Primaria Ceanu Mare                                                                                                                                             Nr. 4450 / 07.08.2014                                                                                                                                                Aferent HCL nr.36/08.08.2014                       

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarâre, privind Regulamentul de organizare si functionare,                                                               a Terenului de sport cu gazon artificial , din localitatea Ceanu Mare

 

 

            DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI

            Pentru deservirea locuitorilor de pe raza comunei Ceanu Mare, în realizarea unor venituri suplimentare, la bugetul local al u.a.t.,precum si desfăsurarea unor  activităţi de receere, pe Terenului de sport cu gazon artifi- cial din localitatea Ceanu Mare, se impune aprobarea unui Regulament de organizare si functionare, respectiv pentru stabilirea tarifelor de utilizare,ori a unei Taxe de inchiriere,fie pe una/mai multe zile,sau cu ,,X’’lei/ora.

            În acest sens vă prezint spre aprobare ,,Regulamentul de organizare si functionare a Terenului de sport’’ cu gazon artificial din comuna Ceanu Mare, prin care se stabileste,, cadrul necesar’’ pentru exploatarea si între- tinerea terenului de sport, de către responsabilul acesteia, precum si de către sportivi, spectatori, si orice alte persoane fizice si juridice, care vin în contact cu functionarea terenului.

            Având în vedere cele de mai sus,va solit sustinerea proiectului de hotarâre propus .

 

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                                                                  d-l Pacurar Virgil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL CEANU MARE

 

HOTARAREA                                                                                                                                                                                            NR.36 din  08.08.2014


privind  aprobarea tarifelor şi a  regulamentului de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial din localitatea Ceanu Mare

 

            Având în vedere

-           prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

-            referatul d-lui primar Pacurar Virgil nr.       / 07.08.2014, prin care se propune stabilirea unor reguli de             organizare si functionare aTerenului de sport, cu gazon artificial ,din localitatea Ceanu Mare,

-           Nota de fundamentare,a consilierului juridic al primariei Ceanu Mare

       -      În baza art. 36 (2) lit. ,,c’’ si „d” , (6) lit. ,,a’’ pct. 1, 5 si 6 si (9), art. 45 (3)   si    art. 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;                                                      

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se  aprobă a  Regulamentului de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial ,din localitatea Ceanu Mare, prevăzut in Anexa 1 , ca parte integrantă a acestei hotărâri

Art.2. Se  aprobă a  tarifele de utilizare a Terenului de sport cu gazon artificial ,din localitatea Ceanu Mare, prevăzut in Anexa 2 –parte integrantă a acestei hotărâri

Art.3 Primarul Comunei Ceanu Mare, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                 Presedinte de sedinta,                                                               Contrasemnat                                                       cons.local CRETA  DANUT                                                  Ptr.secretarul UAT,                                                                                                                                                                  Cs.Jr. Pintilie  Clement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA  CEANU MARE

Nr. 4451 / 07.08.2014                                                                                                                                                     Anexa nr. 1,la H.C.L. nr.36 / 08.08.2014

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a,,Terenului de sport cu gazon artificial’’ din Ceanu Mare

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial din Ceanu Mare, denumit in continuare Regulament, cuprinde norme privind organizarea si functionarea ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”,din localitatea Ceanu Mare, denumit in continuare teren de sport,  in baza Legii ad - tratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru:- primar, pentru viceprimar, pentru administratorul, terenului, pentru personalul de ingrijire si curatenie, pentru sportivi, spectatori si orice alte persoane, care vin in contact cu functionarea terenului

Art.3. Bunurile ,,Terenului de fotbal cu gazon artificial ” fac parte din domeniul public al Comunei Ceanu Mare

Art.4. In teren se vor desfasura numai activitati cu caracter sportiv. In mod exceptional, in incinta se pot orga –niza,si unele activitati de interes public,cum ar fi: - competitii sportive diverse,festivitati publice,etc.

Art.5. Obiectivele functionarii ,,Terenului de fotbal cu gazon artificial ” din localitatea Ceanu Mare,sunt:

a) organizarea si administrarea unor activitati sportive,cu drept de participare la activitatile si competitiile spor –tive,organizate de asociatiile judetene, pe ramura de sport, si de catre inspectoratele scolare.

b) deservirea cetatenilor sau institutiilor publice,conform unui orar prestabilit,precum si desfasurarea unor com- petitii sportive scolare de interes local, judetean sau national;

c) in perioadele ramase neacoperite de activitatile mentionate la lit. a) si b) ale prezentului articol, ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din Ceanu Mare, poate functiona pentru deservirea, conform planificarii, a cerintelor ocazionale, ale sportului de masa.

d) disciplinele sportive care se vor organiza sunt, in principal, in urmatoarele ramuri sportive: sportul pentru toti, fotbal, fotbal tennis etc.

CAP. II – ADMINISTRAREA

Art.6. Pe durata functionarii ,,Terenului de sport cu gazon artificial ” din localitatea Ceanu Mare, persoanele responsabile sunt obligate, sa-si indeplineaca obligatiile asumate,in vederea bunei gestiuni si administrari a bu- nurilor publice ale comunei Ceanu Mare.

Art.7. Persoanele responsabile sunt obligate sa-si exercite drepturile cu buna credinta.

Art.8. Pentru activitatile desfasurate,pentru deservirea unitatilor de invatamant, de pe raza comunei Ceanu Mare se va numi o persoană responsabilă, de către directorul Şcolii Generale .

8.1 Toate activitatile desfasurate la terenul de sport, in afara programului didactic ,vor fi coordonate si contro –late, de către o persoana responsabila cu administrarea, desemnata prin dispozitia primarului. Nu sunt ad -mise alte persoane, care sa desfasoare aceasta activitate.

Art.9. Persoana responsabila cu administrarea terenului, isi exercita activitatea in baza legislatiei in vigoare ,           si a prezentului Regulament.

 

CAP. III – CONDITIILE DE UTILIZARE

Art.10. Bunurile apartinind ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din localitatea Ceanu mare,pot fi utilizate, conform orarului de functionare, pentru desfasurarea activitatilor sportive, de catre urmatoarele categorii de persoane: - cetatenii din comuna Ceanu Mare; - prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si de educatie;               - asociatiile sportive din comună; - alte persoane fizice .

Art.11. Elevii si sportivii, au acces numai in prezenta cadrului didactic sau a antrenorului. In aceste situatii, cadrele didactice si antrenorii, raspund de actiunile si faptele acestora,potrivit art.1372-74 ale Cciv ro.             Calitatea de elev, se dovedeste cu carnetul de elev, vizat la zi.

Sportivii,persoanele fizice si juridice, au acces  numai daca prezinta ,o chitanta de achitare a taxei de utilizare eliberata de casieria Primariei  Ceanu Mare, pe care se va inscrie in mod obligatoriu, data, orele de utilizare, a terenului,avand mentionat pe chitanta, in mod expres ,orele si data utilizarii (de la.....pana la ....) ,cat si numa - rul de persoane, care au solicitat rezervarea.

Art.12. Taxele de utilizare sunt conform Anexei nr. 2, din Hotararea Consiliului Local Nr    / 08.08.2014.

Art.13. Eliberarea de chitanta, fara a se scrie data, orele de utilizare (de la ......pana la...),numarul de persoane si valoarea chitantei, precum si neinregistrarea de catre persoana responsabila, cu ad-tia terenului de sport, din Registrul de evidenta a acestor chitante, atrage sanctionarea persoanelor implicate, conform legii 273/2006 Art.14. Sanctiunile enuntate se aplica de catre primar prin dispozitia scrisa, cu respectarea prevederilor legale.

Art.15. Chitantele vor fi inregistrate in mod obligatoriu, in Registrul de evidenta, inainte de utilizarea terenului de catre persoana desemnata sa raspunda de administrarea terenului.

Art.16. Incasarea taxei utilizare se face numai prin casieria Primariei Ceanu Mare.

Art.17. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de performanta sau de masa, spectatori) sunt obligati:

a) sa respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduita sociala, si prevederile prezentului regulament ;

b) sa respecte intocmai orarul de functionare

c) sa foloseasca terenul anexele si dotarile in conformitate cu destinatia lor;

d) sa nu perturbe activitatile celorlalti utilizatori;

e) sa nu patrunda in teren  fara chitanta.

            In situatia in care sunt identificati utilizatori, care nu au achitat o taxa de inchiriere, administratorul va fisanctionat disciplinar,pentru neglijenta in serviciu.

Art.18. Fumatul si consumul bauturilor alcoolice in teren,sunt strict interzise,in sensul prevenirii unor incendii, sau a prevenirii unor manifestari nesportive,si a violentelor verbale,injuraturilor,sau diferitelor jigniri.

Art.19. Consilierii locali,primarul,viceprimarul, pot verifica oricand ,modul de respectare a Regulamentului de organizare si utilizare a  ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din localitatea Ceanu Mare. 

Art.20. In cazul in care, terenul de sport, va fi folosit pentru desfasurarea unor manifestari locale, cu caracter competitional, toate celelalte activitati se anuleaza, urmand a fi reprogramate ulterior, de comun acord cu acei care, au achitat taxele de utilizare. 

CAP. IV – ORARUL DE FUNCTIONARE

Art.21. Orarul de functionare va fi intocmit si afisat de catre administrator, tinând cont de solicitari. La intoc -mirea orarului, se vor lua in considerare urmatoarele:

a) ternul de sport va functiona zilnic, intre orele:  8,00 – 24,00 ;

b) in conformitate cu programul competitiilor sportive scolare, cu caracter:- local, judetean, zonal sau national;

c) in zilele de scoala, intre orele 8,00 – 16:00, in mod prioritar ,se vor desfasura ,,orele de educatie fizica,, si activitati sportive scolare, conform orarului prestabilit, de catre conducerea institutului de invatamant, cu aprobarea Consiliului local Ceanu Mare. In zilele de scoala, intre orele 8.00-16.00, in mod prioritar se vor desfasura,, orele de educatie fizica si activitati sportive scolare’’, ale unitatilor scolare, care nu detin sali sau terenuri proprii de sport, conform orarului prestabilit, de catre conducerea institutiei de invatamant,

d) in zilele de luni-vineri, intre orele 16:00 – 24:00, sambata si duminica intre orele 8:00 – 24:00, dar se vor programa cu prioritate ,,activitati sportive de masa’’sau ,,competitiile sportive planificate’’si autorizate;

e)modificarea orarului, reprogramarea unor activitati ,se poate realiza de comun acord, cu solicitantul in cauza, cu conditia neafectarii altor activitati sportive,festivitati publice,competitii, programate in prealabil.

Art.22. Orarul de functionare stabilit si afisat, are caracter obligatoriu, si trebuie respectat de catre persoanele care utilizeaza terenul.

CAP. V – PERSOANA RESPONSABILA CU ADMINISTRAREA ADMINISTRATORUL

Art.23. Persoana responsabila cu administrarea terenului raspunde de:

a) gestionarea inventarului

b) folosirea eficienta ,in conformitate cu prezentul regulament al terenului, anexelor si a materialelor din dotare;

c) intocmirea si respectarea programărilor rezervate,sau taxate,autorizate de Consiliul local Ceanu Mare;

d) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori;

e) respectarea normelor P.S.I., a N.T.S.M. cat si a Regulilor de prim ajutor.

f) achizitionarea materialelor din dotare, necesare bunei functionari,pentru intretinere,curatenie,etc.;

g) gestionarea timpului de lucru fixat de Consiliul local Ceanu Mare;

h) completarea la timp a documentelor :- orarul, registrul de evidenta, inventarul , procesele  verbale de predare-primire,

i) intocmirea si semnarea proceselor-verbale de predare-preluare a terenului, a altor materiale cu profesorii de educatie fizica,si cu diversii reprezentanti ai utilizatorilor;

j) constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre cei care le-au produs;

k) registrul de evidenta va contine in mod obligatoriu urmatoarele: data, nr. chitantei, numele celui care a achitat contravaloarea taxei, nr. de persoane care au achitat taxa de utilizare/abonament

l) intocmirea de rapoarte de activitate, la solicitarea primarului,viceprimarului, si a membrilor consiliului local;

m) alte atributii ,cu care este insarcinat in scris ,de catre Primarul sau viceprimarul comunei Ceanu Mare ;

CAP.VI – DISPOZITII FINALE

Art.30. Prezentul regulament intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica, conform legii.

Art.31. Taxele de utilizare pot fi revizuite si modificate numai prin hotararea Consiliului Local

Art.32. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera necesar, in conformitate cu actele normative in vigoare.

Art.33. Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentului regulament se incredinteaza

Primarul Comunei Balauseri si persoanele responsabile cu aplicarea prezentului regulament.

            Presedinte de sedinta,                                                               Contrasemnat                                                      cons.local CRETA DANUT                          Ptr. Secretarul UAT: Cs.Jr.Pintilie  Clement

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA CEANU MARE 

Nr.4452 / 08.08.2014                                                                                                                                                       Anexa nr. 2,  la H.C.L. nr. 36/08.08.2014

 

TARIFE

Prevăzute pentru folosinta ,,Terenului de sport cu gazon artificial’’din localitatea Ceanu Mare

 

 

  Nr. crt

Utilizator

Tariful  ( lei / ora)

  1.  

Elevii din sistemul de invatamant,competitiile organizate de catre Sc Gen din Ceanu Mare

0

  1.  

Asociatiile sportive din comună –competitii,organizate de Primaria Ceanu Mare

0

  1.  

Alte persoane fizice sau asociaţii sportive

50 lei /ora /  ziua                                   70 lei/ora/ seara

  1.  

Activitati speciale in interesul comunitatii

0

 

                    Presedinte de sedinta,                                                Contrasemnat,

                 cons.local  CRETA DANUT                          Ptr.secretarul UAT: Cs Jr Pintilie Clement

Lista de Investiții la apă și canalizare pe 2014_2020   |   Download

Lista de Investiții la apă și canalizare pe 2014-2020

Inchiriere Teren de sport cu gazon artificial din Ceanu Mare   |   Download

Inchiriere teren de sport in Ceanu Mare

Dispozitia de desemnare a adtratorului la Terenul de sport din Ceanu Mare   |   Download

Desemnarea adtratorului la terenul de sport din Ceanu Mare

Declaratiile de avere ale consilierilor locali   |   Download

Declaratiile de avere si Interese ale cons locali

Finantarile nerambursabile   |   Download

Regulamentul de acordare al finantarilor nerambursabile