»  ACHIZITII DIRECTE sub 15000 de Euro

Ordonanta 34/2006(R)

 

ART. 19 Autoritatea contractantã are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrãri,în mãsura în care valoarea achiziţiei, estimatã conform preve -derilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol,nu depãşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro ,pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrãri. Achiziţia se realizeazã pe bazã de document justificativ, care în acest caz se considerã a fi contract de achiziţie publicã, iar obligaţia respectãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã se limiteazã numai la prevederile art. 204 alin.(2).

 

 

Instrucțiune,

privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 

Având în vedere prevederile art. 2șiart.19, capitolul II, secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4,art. 5 alin. (1)şi  art. 971din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea nor -melor de aplicare a prevederilor, referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, art. 46 şi art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune deservicii;

Ținând cont de numeroasele solicitări de emitere a unor îndrumări,cu privire la modalitatea de achiziți - onare directă a produselor, serviciilor sau lucrărilor, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform pre - vederilor Secţiunii a 2-a a Capitolului II din O.U.G. 34/2006, nu depăşeşte valoarea prevăzută la art.19 din același act normativ;

În temeiul art. 5din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările si completările  ulterioare, 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, emite, următoarea Instrucțiune:

Art.1– (1) Autoritatea contractantă procedează la achiziţionarea directă de produse, servicii şi lucrări, fără a avea obligaţia aplicării uneia dintre,procedurile de atribuire,definite la art. 18 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci când valoarea estimată a acestora nu depășește,valoarea prevăzută la art. 19 din OUG nr.34/2006, pe necesitate.

(2) Atunci când îşi stabileşte necesităţile,prin întocmirea Planului anual al achizițiilor publice, autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de,, referatele de necesitateîntocmite de fiecare compartiment în parte, care semnalează :- atât nevoile de funcţionare curente, cât şi pentru proiectele pe care le vor avea în derulare, în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost înfiinţate.

(3) Referatul de necesitate cuprinde,informaţii privind:

a) denumirea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare autorității contractante, pentru a-şi îndeplini rolul;           

b) argumentarea necesităţii, accentuându-se efectele ce se doresc a fi obţinute;

c) data la care se doreşte obţinerea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare;                                                                    d) preţul estimat, care se determină prin realizarea analizei/studiului de piață, pentru identificarea prețurilor practicate în mod curent, pentru respectivele produse/servicii/lucrări.

Art. 2–(1) Pe baza referatului/referatelor de necesitate,  autoritatea contractantă , estimează valoarea achiziției, conform regulilor prevăzute în secţiunea a 2-a a capitolului II, din O.U.G. nr. 34/2006, și stabilește dacă aceasta se încadrează în valoarea prevăzută la art. 19 din OUG nr. 34/2006, pentru a realiza achiziția directa.

(2) În sensul alin.(1), în vederea estimării corecte,a valorii contractului/achiziției autoritatea contractantă,

 ia în considerare, scopul și necesitățile, pe care urmează să şi le acopere,prin realizarea achiziţiei respective.

(3) Modul în care autoritatea contractantă îşi dimensionează viitoarele contracte de achiziţii publice, este condiţionat de: necesităţi, priorităţi, scopuri şi fondurile pe care le are la dispoziţie într-o anumită perioadă de timp.

(4) Produsele/serviciile/lucrările ce fac obiectul achiziției directe se pun în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în vocabularul comun al achizițiilor publice – CPV, care  asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului.

(5) CPV constă într-un vocabular principal pentru determinarea obiectului unui contract, şi într-un voca -bular suplimentar pentru adăugarea unor informaţii ulterioare de calitate.

Vocabularul principal se bazează pe o structură arborescentă alcătuită din coduri formate din maxim 9 cifre (un cod de 8 cifre plus o cifră de verificare) asociate cu o formulă care descrie tipul de produse, lucrările sau serviciile ce fac obiectul achiziţiei.

(6) Nu există o legătură directă între codurile CPV, şi modalitatea de estimare a valorii unui contract de achiziţie publică, aceasta calculându-se pe contract, respectiv pe achiziție,care la rândul ei corespunde,unei nece - sităţi, indiferent câte coduri CPV ar putea include.

Art. 3–Autoritatea contractantă întocmește un document, care conține motivul/motivele realizării achiziției directe, potrivit argumentelor precizate, în referatul/referatele de necesitate, în cazul în care valorea estimată nu depăşeşte valoarea prevăzută la art. 19 din OUG nr.34/2006, şi nu se preconizează alte solicitări, în decursul anului (acțiunii) bugetare, corespunzătoare aceleiași necesități,care să conducă la depăşirea pragului menționat anterior.

Art. 4– (1) Achiziţia se realizează pe baza documentului prevăzut la art. 3, iar obligaţiile autorităţii con -tractante se limitează la necesitatea obţinerii şi păstrării documentelor justificative, care dovedesc efectuarea achi -ziţiei.

(2) În sensul dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, documentul justificativ pe baza căruia se reali- zează achiziția directă ,poate fi: factura fiscală sau orice alte documente, prevăzute în legislația financiar-contabilă.

(3) Dacă autoritatea contractantă,consideră că este necesar, se poate încheia ,și un contract de achiziție publică, care, în acest caz,ţine locul documentului justificativ.

(4) În situația descrisă la alin. (3),  autoritatea contractantă are obligația de a înscrie ,contractul respectiv,

 în programul anual al achizițiilor publice, și de a emite documente constatatoare, care conţin informaţii referi -toare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, în conformitate cu prevederile art. 971 din H.G. nr. 925/2006.

(5) Autoritatea contractantă ,nu are obligația de a cuprinde, în programul anual al achizițiilor publice, achizițiile directe pentru care, nu se încheie un contract de achiziție publică. 

Art. 5–(1)Autoritatea contractantă transmite în S.E.A.P. o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii docu- mentului  justificativ, ce stă la baza achiziţiei realizate.

(2) Transmitereanotificării se face de către autoritatea contractantă,prin accesarea modulului „Cumpărări directe“, secțiunea “Notificare de atribuire la cumpărarea directă“.

Art. 6– (1) Pe lângă posibilitatea derulării în sistem clasic, a unei cumpărări directe, autorităţile contrac -tante, au la dispoziţie mijloace electronice, oferite de operatorul S.E.A.P., cu ajutorul cărora pot desfăşura integral on-line astfel de achiziţii.

(2) Modalitatea de desfăşurare a achiziţiei directe prin intermediul S.E.A.P. este prevăzută explicit la art. 46 şi art. 47 din H.G. nr. 1660/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care achiziția s-a realizat integral on-line (în S.E.A.P., prin utilizarea catalogului electronic), autoritatea contractantă notifică realizarea achiziției, ce depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro, fără TVA, indicând cumpărarea directă finalizată ,din lista proprie de cumparări directe, atribuite din S.E.A.P.          Formularul se populează automat, cu valorile din cumpărarea directă on-line atribuită.

Art. 7–Având în vedere faptul că achiziția directă, nu reprezintă o procedură de atribuire, în sensul art.3 lit.ș) și art. 18 din O.U.G. nr. 34/2006, în cazul acesteia, nu sunt incidente dispozițiile capitolului IX – Soluționarea contestațiilor din ordonanța de urgență.

Art. 8(1) Exemple de abordare a regulilor, privind calculul valorii estimate, în vederea stabilirii dreptului autorității contractante de a se prevala, de dispozițiile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 ,sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune.

(2) – Exemplele menționate la alin. (1), nu reprezintă o enumerare exhaustivă, a situațiilor potențiale existente în practica achizițiilor publice.

Art. 9PrezentaInstrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

            Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

                                                                  Lucian Vlădescu                                                                            

 

 

 

 

Județul Cluj                                                                                                                                                                                                 Primăria Ceanu Mare                                                                                                                                                             Nr.2646/18.04.2014

 


 

 

 

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Primăria Ceanu Mare,cu sediul în Ceanu Mare,str.Principală,nr.101/C ,comunică următoarea Solicitare de oferte,,Lucrari de renovare la acoperis Sc.Gen.BOIAN,,

Ofertele se depun la Primăria Ceanu Mare,sau se transmit pe adresa de e-mail a d-lui cs.jr. la: juristul.pintilie@gmail.com sau fax 0264-367715 si 0264-327101 pana la 25.04.2014 ora 10,00 însoțite de Autorizația de funcționare, Certificat fiscal,Ofertă de prețuri.Lista documentelor cerute spre ofertare se află pe secțiunea http://www.ceanu-mare.ro/ro/pages/anunturi/anunturi-de-achizitii-publice,la achizitiile directe : ,,LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI,,ca Model de oferta se descarca din fisierele atasate mai jos Model    pag.1 si pag.2

Consilier Juridic-Pintilie Clement                                                                                              Resp.Dep.Achiziții Publice

Instructiuni privind achizitia directa emise de ANRMAP   |   Download

Instructiuni de aplicare art 19 din OG 34 din 2006

Solicitare de oferte ptr SEAP   |   Download

Gazduire web si pb SEAP

Caiet de sarcini achizitie Carburanti   |   Download

Motorină ,Benzină,Uleiurile

Formularele cerute spre ofertare   |   Download

Declaratii si Formulare

Caiet de sarcini orientativ la materialele de constructii   |   Download

Materialele de constructii

Model Oferta de lucrari p 1   |   Download

Renovare acoperis Sc Gen BOIAN

Model Oferta de lucrari p 2   |   Download

Renovare acoperis Sc Gen BOIAN